1921-ci ild? Bak? ??h?rind? anadan olub;

1939 � Az?rbaycan D�vl?t R?ssaml?q M?kt?bini bitirib;

1949 � V.?.Surikov ad?na Moskva D�vl?t R?ssaml?q ?nstitutunu bitirib;

Az?rbaycan SSR ?m?kdar inc?s?n?t xadimi f?xri ad?na lay?q g�r�l�b;

Yarad?c?l???n? pedaqoji f?aliyy?tl? u?urla ?laq?l?ndirmi?dir. ?s?rl?ri Bak?, Moskva, ?stanbul muzeyl?rind? v? ??xsi kolleksiyalarda saxlan?l?r;

R?ssam?n ?s?rl?ri G�rc�stan, Moldova, Litva, Latviya, �exoslovakiya, Misir, Suriya, �Livan v? dig?r �lk?l?rd? n�mayi? olunmu?dur;

1988-ci ild? Bak? ??h?rind? v?fat edib.

H?YAT HAD?S?L?R?
1921
Do?ulub
1939
Az?rbaycan D�vl?t R?ssaml?q M?kt?bini bitirib;
1949
V.?.Surikov ad?na Moskva D�vl?t R?ssaml?q ?nstitutunu bitirib;
1988
V?fat edib
T?DB?RL?R
1961
�mumittifaq s?rgid? i?tirak?, Moskva, Rusiya;
1951
�mumittifaq s?rgid? i?tirak?, Moskva, Rusiya;
1944
Respublika s?rgisind? i?tirak?, Bak?, Az?rbaycan;
Venesiya
Venesiya
K?tan,ya?l? boya, 80x119 sm
1965
l gll?ri
��l g�ll?ri
K?tan, ya?l? boya, 80x110 sm
1950-ci ill?r
 • Venesiya
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Venesiya
  T?svir:
  K?tan,ya?l? boya
  �l��l?r:
  80x119 sm
  ?l:
  1965
 • l gll?ri
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  ��l g�ll?ri
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  80x110 sm
  ?l:
  1950-ci ill?r