TAR?X?M?Z

“Nar” �qalereyas? 2005-ci ild? f?aliyy?t? ba?lam??d?r. Qalereyan?n �yarad?c?s? �biznesmen, siyas?t�i v? mesenat, inc?s?n?tin h?dsiz vur?unu olan F?rhad ?hm?dovdur. O, ne�? ill?rdir ki, b�t�n d�nya �zr? inc?s?n?t ?s?rl?rinin toplanmas?na b�y�k v?sait qoyur. F?rhad ?hm?dov V?t?nind? XX ?srin m�xt?lif b?dii istiqam?tl?rin? aid ?s?rl?rd?n ibar?t olan Az?rbaycan r?ngkarl?q m?kt?bi unikal kolleksiyas?n? ard?c?ll?qla y???r.

?trafl?

  F?RHAD ?HM?DOV

  Az?rbaycan r?ngkarl?g?? kolleksiyas?n?n yarad?c?s? biznesmen, siyas?t�i v? mesenat, �oxmilyonlu s?rv?tin sahibi, inc?s?n?tin h?dsiz vurg?unu F?rhad ?hm?dovdur. F?rhad ?hm?dov 1955-ci il, sentyabr?n 15-d? Bak?da anadan olmus?dur.

  O, Rusiyada senator v?zif?sini das??m?s? ilk etnik az?rbaycanl?d?r. F?rhad ?hm?dov v?t?nind? t?kc? biznesmen v? siyas?t�i kimi yox, h?m d? xeyriyy?�ilik f?aliyy?ti il? m?s?g?ul olan mesenat kimi tan?n?r.

  ?trafl?

  R?SSAMLAR

  Bak?da ??raf Murad?n s?rgisi

  Mart?n 15-d? XX-XXI ?srl?r Az?rbaycan?n R?smi Muzeyind? “YARAT” M�asir ?nc?s?n?t M?rk?zinin d?st?yi il? ??r?f Murad?n “Sevgi v? etiraz” s?rgisi t??kil edilmi?dir

  M?kan: XX-XXI ?srl?r Az?rbaycan?n R?sm Muzeyi

  Tarix: 15 Mart, 2019

  Vaxt: 19:00

  ?trafl?

  B?Z?ML? ?LAQ?

  �nvan:

  Asaf Zeynall? k��?si, Qala. Az 1095

  X?rit?d? g�st?r

  Telefonlar:

  (+99412) 492 02 21
  (+99412) 492 35 32

  Faks:

  (+99412) 492 35 08

  Elektron po�t �nvan?:

  [email protected]
  G�nd?rildi