26 oktyabr 1925-ci ild? Bak? ??h?rind? anadan olub.

1946 � ?.?zimzad? ad?na D�vl?t R?ssaml?q m?kt?bini bitirib.

1954 � ?.E.Repin ad?na Leninqrad R?ngkarl?q, Heyk?lt?ra?l?q v? Memarl?q ?nstitutunun r?ssaml?q fak�lt?sini f?rql?nm? diplomu il? bitirib.

11 mart 1979-cu ild? Bak? ??h?rind? v?fat edib.

??r?f Murad?n ?s?rl?ri Az?rbaycan R?ssamlar ?ttifaq?, Az?rbaycan Milli ?nc?s?n?t Muzeyi, M�asir ?nc?s?n?t Muzeyi v? ??xsi kolleksiyalarda saxlan?l?r.

??r?f Murad?n v?fat?ndan sonra ?sas?n ??xsi kolleksiyalarda saxlan?lan ?s?rl?ri indi �Nar� qalereyas?nda toplanm??d?r. R?ssam?n nakam h?yat? v? faci?vi taleyi h?m onun ?s?rl?rin?, h?m d? h?min ?s?rl?rin taleyin? �z dam?as?n? vurmu?dur. Az?rbaycan xalq? qalereya sahibin? bu r?ssam?n ?s?rl?rini toplad???na v? onlar? mill?tin s?r?ncam?na verdiyin? g�r? minn?tdarl?q edir.

??r?f Murad o r?ssamlardand?r ki, onlar?n yarad?c?l??? k?d?rli talel?rinin davam?, t?x?yy�l� is? narahat v? g?rgin ?�urun m?hsuludur. H?min ?�ur bizi aynan?n arxas?ndak? d�nyaya s�r�kl?yir, t?hrif olunmu? obyektl?ri v? ?n?n?vi r?ng duyumuna qar?? �syan ed?n qeyri-adi palitras? olan s�rreal d�nyaya apar?r.

Onun ?s?rl?rind?ki formalar praqmatik bax?mdan yarad?lm?r, h?min formalar r?ssam?n d�nya qavray???n?n �zvi hiss?l?ridir. M?hz buna g�r? d? onun tablolar?ndak? adi obrazlar, m?s?l?n, tennis�il?r, bel? ?srar?ngiz v? eyni zamanda bel? cazib?dar g�r�n�rl?r. Budur, �im?rlikd? �zl?rini g�n? ver?n z?rif qam?tli idman�? q?zlar?n fiqurlar? qat? dumana b�r�nm�?d�r. Onlar?n g�z?lliyi sanki h?min duman?n i�ind?n boylan?r. R?ssam ?n?n?vi x?tti perspektiv qaydalar?ndan v? klassik g�z?llik meyarlar?ndan k?nara �?x?r v? bir �ox hallarda intuitiv olaraq �z�n�n son d?r?c? g�z?l v? harmoniya dolu reall???n? yarad?r. Bu tablolar?n q?hr?manlar? daxilin? qapanm?? v? c?miyy?tl? qaynay?b-qar??mayan personajlard?r; r?ssam?n �t?ri olaraq bir anl?q yaxalay?b t?svir etdiyi h?min personajlar?n bax??lar?nda sanki bir metafizik ifad? vard?r. Onun tablolar?na xas olan t?svir plastikas?, d?qiq kompozisiyalar, personajlar?n t?hrif edilmi? fiqurlar? v? t�nd r?ng palitras? bu t??ss�rat? daha da g�cl?ndirir. Q�dr?t, g�cl� ??xsiyy?t v? t�?yan � budur ??r?f Murad?n t?svir etdiyi xarakterl?rin formala?mas?nda ?sas yer tutan leytmotivl?r. Onun monumental tablolar?na baxanda adama b?z?n el? g?lir ki, sonsuz d?rinlikd?n bir q�vv? �?x?r v? realist t?svirl?rin arxas?nda olan ikinci plandak? i???? udur. Burada �Tehran konfrans?�, �Lenin Smoln?da�, �Tere?kovan?n portreti�, �Krupskayan?n portreti� kimi tablolar? misal �?km?k olar.

??r?f Murad?n �?kdiyi ?s?rl?rin personajlar? gah s?n?ml?ri, gah yar?mallahlar?, gah da yar?miblisl?ri xat?rlad?r. Yaratd??? obrazlarda oldu?u kimi, onun da q?lbind? m�bariz? gedir, bu � i??q v? qaranl?q, xeyr v? ??r aras?nda s�r?n ?b?di m�bariz?dir. ?lk bax??da adama el? g?lir ki, ??r?fin tablolar?nda yeralt? d�nyan?n qara q�vv?l?ri z?f?r �al?r, ancaq bu tablolar qaranl?q q�vv?l?ri darmada??n ed?n el? bir i??q sa�?r ki, onu he� c�r izah etm?k olmur. Bu r?sml?r? baxanda adamda el? t??ss�rat yaran?r ki, r?ssam?n yaral? v? ?ld?n d�?m�? ?�uru tam olaraq a??ls?zl?q duman?nda s�nm?mi?dir. ?ksin?, o, d�nyan? ayd?n d?rk etm?k qabiliyy?tini qoruyub saxlam??d?r.

Paradoksal olsa da, ??r?fin nat�rmortlar? �z r?ng orijinall??? il? f?rql?nir, bu is? r?ssam?n qaranl?q daxili d�nyas? il? he� d? h?mah?ng deyildir. Bel? ki, onun �?kdiyi qovunlar g�n?? i???? il? doludur, g�nbatan?n r?ngl?rin? boyanm?? qarp?zlar is? sanki isti bir enerji sa�?r! Bu ?s?rl?r yeti?mi? meyv?l?rd?n damlayan ?ir? kimi ?tirli v? qat? r?ngl?rl? �?kilmi?dir.

H?YAT HAD?S?L?R?
1925
Anadan olub
1946
?.?zimzad? ad?na D�vl?t R?ssaml?q m?kt?bini bitirib.
1954
?.E.Repin ad?na Leninqrad R?ngkarl?q, Heyk?lt?ra?l?q v? Memarl?q ?nstitutunun r?ssaml?q fak�lt?sini f?rql?nm? diplomu il? bitirib.
1979
V?fat edib
T?DB?RL?R
1984
�l�m�nd?n sonra ilk f?rdi s?rgi, Az?rbaycan R?ssamlar ?ttifaq?n?n V.S?m?dova ad?na s?rgi salonu, Bak?, Az?rbaycan;
1976
�?m?y? e?q olsun� respublika s?rgisind? i?tirak edib, Bak?, Az?rbaycan;
1975
�Q?l?b?nin 30-illiyi�n? h?sr olunmu? respublika s?rgisind? i?tirak edib;
1970
V.?.Leninin anadan olmas?n?n 100-illiyin? h?sr edilmi? respublika s?rgisind? i?tirak edib, Bak?, Az?rbaycan;
1966
Respublika pay?z s?rgisind? i?tirak edib, Bak?, Az?rbaycan;
1965
�S�lh�n ke?iyind?� respublika s?rgisind? i?tirak edib, Bak?, Az?rbaycan;
1963
Respublika pay?z s?rgisind? i?tirak edib, Bak?, Az?rbaycan;
1961
�Bizim m�asirimiz� respublika s?rgisind? i?tirak edib, Bak?, Az?rbaycan;
1960
Respublika b?dii s?rgisind? i?tirak edib, Bak?, Az?rbaycan;
1959
Az?rbaycan inc?s?n?ti v? ?d?biyyat? ong�nl�y�nd?ki s?rgid? i?tirak edib, Moskva, Rusiya;
1958
Respublika b?dii s?rgisind? i?tirak edib, Bak?, Az?rbaycan;
At
At
K?tan, ya?l? boya, 80x100 sm
1970-ci ill?r
?eytan
?eytan
K?tan, ya?l? boya, 108x70 sm
1978
Lenin Smolnida, 1917-ci il
Lenin Smolnida, 1917-ci il
K?tan, ya?l? boya, 120x130 sm
1970-ci ill?r
anta il? qad?n
�anta il? qad?n
K?tan, ya?l? boya, 85x45 sm
1976
Pomidor vaxt?
Pomidor vaxt?
K?tan, ya?l? boya, 40x60 sm
1976
Gll?r
G�ll?r
K?tan, ya?l? boya, 55x70 sm
1976
Gll?r
G�ll?r
K?tan, ya?l? boya, 70x90 sm
1975
?dman? q?z
?dman�? q?z
K?tan, ya?l? boya, 109x74 sm
1975-1976
Aktrisa Linda Hamilton
Aktrisa Linda Hamilton
K?tan, ya?l? boya, 120x80 sm
?dman? q?z
?dman�? q?z
K?tan, ya?l? boya, 101?70 sm
1975-1976
Qara eyn?kli qiz
Qara eyn?kli qiz
K?tan, ya?l? boya, 110x74 sm
1975
D?nizd? qll?l?r
D?nizd? q�ll?l?r
K?tan, ya?l? boya, 66x98 sm
1967
Ads?z
Ads?z
K?tan, ya?l? boya, 80x59 sm
Lenin Smoln?da
Lenin Smoln?da
K?tan, ya?l? boya, 80x59 sm
X?z?rin sahilind?
X?z?rin sahilind?
K?tan, ya?l? boya, 100x40 sm
1975
Qarp?z
Qarp?z
K?tan, ya?l? boya, 49x69 sm
1976
?ki n?f?r
?ki n?f?r
Karton, qar???q, 31,5x23,5 sm
Natrmort
Nat�rmort
Karton, qar???q, 26x33 sm
Valentina Tere?kova
Valentina Tere?kova
K?tan, ya?l? boya, 140x100 sm
1970
?ki n?f?r. Q?z anta il?. ?dman? q?z.
?ki n?f?r. Q?z �anta il?. ?dman�? q?z.
K?tan, ya?l? boya, 145x100 sm
1976
S?sverm?
S?sverm?
K?tan, ya?l? boya, 110,5x81 sm
Kresloda oturan ?lpaq
Kresloda oturan �?lpaq
K?tan, ya?l? boya, 90x145 sm
1978
M?nz?r?
M?nz?r?
Orqalit, ya?l? boya, 29x55 sm
Qad?n v? p?nc?r?
Qad?n v? p?nc?r?
K?tan, ya?l? boya, 120x90 sm
Q?zlar motosiklet il?
Q?zlar motosiklet il?
K?tan, ya?l? boya, 100x130 sm
1975
Natrmort
Nat�rmort
K?tan, ya?l? boya, 100x80 sm
Model
Model
K?tan, ya?l? boya, 50x80 sm
Zavodda
Zavodda
K?tan, ya?l? boya, 32x50 sm
Ads?z
Ads?z
K?tan, ya?l? boya, 40x50 sm
Natrmort
Nat�rmort
K?tan, ya?l? boya, 48x37 sm
Shb?t
S�hb?t
K?tan, ya?l? boya, 130x130 sm
Portret
Portret
K?tan, ya?l? boya, 120x90 sm
Model
Model
K?tan, ya?l? boya, 120x70 sm
Qad?nlar hamamda
Qad?nlar hamamda
K?tan, yagl? boya, 78x60 sm
K?d?r
K?d?r
K?tan, ya?l? boya, 179x82 sm
1978
Natrmort
Nat�rmort
K?tan, ya?l? boya, 47x67 sm
1976
Yayl??da
Yayl??da
K?tan, ya?l? boya, 9x21 sm
D?niz k?nar?nda
D?niz k?nar?nda
K?tan, ya?l? boya, 8x21,5 sm
Etd
Et�d
K?tan, ya?l? boya, 34x24 sm
D?niz k?nar?nda
D?niz k?nar?nda
Karton, ya?l? boya, 17x8,5 sm
Me??d?
Me??d?
Karton, ya?l? boya, 13x17 sm
Natrmort
Nat�rmort
K?tan, ya?l? boya, 32x23 sm
Model
Model
K?tan, ya?l? boya, 37,5x19 sm
M?nz?r?
M?nz?r?
K?tan, ya?l? boya, 15x25 sm
K?ndd?
K?ndd?
Karton, ya?l? boya, 18x25,5 sm
Qad?n
Qad?n
Qrafika, 20x29 sm
Cavan oqlan
Cavan oqlan
Qrafika, 28x20 sm
Qoa qad?n
Qo�a qad?n
Qrafika, 30x20 sm
?air
?air
Qrafika, 28x19 sm
Oqlan kitab il?
Oqlan kitab il?
Qrafika, 28x18 sm
Cavan q?z
Cavan q?z
Qrafika, 21x19 sm
Ana v? u?aq
Ana v? u?aq
Qrafika, 27x19 sm
Fikirli q?z
Fikirli q?z
Qrafika, 23x14 sm
Boksu
Boks�u
Qrafika, 36x29 sm
Cavan q?z
Cavan q?z
Qrafika, 25x35 sm
Motosiklet il?
Motosiklet il?
Qrafika, 25x35 sm
Orkestr
Orkestr
Qrafika, 25x35 sm
?ki n?f?r
?ki n?f?r
Qrafika, 20x35 sm
Bak? shb?ti
Bak? s�hb?ti
Qrafika, 25x35 sm
Fikirli q?z
Fikirli q?z
Qrafika, 25x35 sm
Qad?n canta il?
Qad?n canta il?
Qrafika, 25x35 sm
Arabada
Arabada
Qrafika, 25x35 sm
A?baz m?tb?xd?
A?baz m?tb?xd?
Qrafika, 25x35 sm
C?hray? paltarda q?z
C?hray? paltarda q?z
Qrafika, 25x35 sm
Qara paltarda q?z
Qara paltarda q?z
Qrafika, 25x35 sm
Motosikletin yan?nda
Motosikletin yan?nda
Qrafika, 25x35 sm
C?sar?tli adam
C?sar?tli adam
Qrafika, 25x35 sm
Oturan qad?n
Oturan qad?n
Qrafika, 25x35 sm
?dman? qiz
?dman�? qiz
Qrafika, 25x35 sm
Bak? shb?ti
Bak? s�hb?ti
Qrafika, 25x35 sm
 • At
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  At
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  80x100 sm
  ?l:
  1970-ci ill?r
 • ?eytan
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  ?eytan
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  108x70 sm
  ?l:
  1978
 • Lenin Smolnida, 1917-ci il
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Lenin Smolnida, 1917-ci il
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  120x130 sm
  ?l:
  1970-ci ill?r
 • anta il? qad?n
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  �anta il? qad?n
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  85x45 sm
  ?l:
  1976
 • Pomidor vaxt?
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Pomidor vaxt?
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  40x60 sm
  ?l:
  1976
 • Gll?r
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  G�ll?r
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  55x70 sm
  ?l:
  1976
 • Gll?r
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  G�ll?r
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  70x90 sm
  ?l:
  1975
 • ?dman? q?z
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  ?dman�? q?z
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  109x74 sm
  ?l:
  1975-1976
 • Aktrisa Linda Hamilton
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Aktrisa Linda Hamilton
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  120x80 sm
  ?l:
 • ?dman? q?z
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  ?dman�? q?z
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  101?70 sm
  ?l:
  1975-1976
 • Qara eyn?kli qiz
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Qara eyn?kli qiz
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  110x74 sm
  ?l:
  1975
 • D?nizd? qll?l?r
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  D?nizd? q�ll?l?r
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  66x98 sm
  ?l:
  1967
 • Ads?z
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Ads?z
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  80x59 sm
  ?l:
 • Lenin Smoln?da
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Lenin Smoln?da
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  80x59 sm
  ?l:
 • X?z?rin sahilind?
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  X?z?rin sahilind?
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  100x40 sm
  ?l:
  1975
 • Qarp?z
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Qarp?z
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  49x69 sm
  ?l:
  1976
 • ?ki n?f?r
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  ?ki n?f?r
  T?svir:
  Karton, qar???q
  �l��l?r:
  31,5x23,5 sm
  ?l:
 • Natrmort
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Nat�rmort
  T?svir:
  Karton, qar???q
  �l��l?r:
  26x33 sm
  ?l:
 • Valentina Tere?kova
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Valentina Tere?kova
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  140x100 sm
  ?l:
  1970
 • ?ki n?f?r. Q?z anta il?. ?dman? q?z.
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  ?ki n?f?r. Q?z �anta il?. ?dman�? q?z.
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  145x100 sm
  ?l:
  1976
 • S?sverm?
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  S?sverm?
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  110,5x81 sm
  ?l:
 • Kresloda oturan ?lpaq
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Kresloda oturan �?lpaq
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  90x145 sm
  ?l:
  1978
 • M?nz?r?
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  M?nz?r?
  T?svir:
  Orqalit, ya?l? boya
  �l��l?r:
  29x55 sm
  ?l:
 • Qad?n v? p?nc?r?
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Qad?n v? p?nc?r?
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  120x90 sm
  ?l:
 • Q?zlar motosiklet il?
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Q?zlar motosiklet il?
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  100x130 sm
  ?l:
  1975
 • Natrmort
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Nat�rmort
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  100x80 sm
  ?l:
 • Model
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Model
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  50x80 sm
  ?l:
 • Zavodda
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Zavodda
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  32x50 sm
  ?l:
 • Ads?z
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Ads?z
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  40x50 sm
  ?l:
 • Natrmort
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Nat�rmort
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  48x37 sm
  ?l:
 • Shb?t
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  S�hb?t
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  130x130 sm
  ?l:
 • Portret
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Portret
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  120x90 sm
  ?l:
 • Model
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Model
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  120x70 sm
  ?l:
 • Qad?nlar hamamda
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Qad?nlar hamamda
  T?svir:
  K?tan, yagl? boya
  �l��l?r:
  78x60 sm
  ?l:
 • K?d?r
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  K?d?r
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  179x82 sm
  ?l:
  1978
 • R?SM HAQQINDA
  Ad:
  T?svir:
  �l��l?r:
  ?l:
 • Natrmort
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Nat�rmort
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  47x67 sm
  ?l:
  1976
 • Yayl??da
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Yayl??da
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  9x21 sm
  ?l:
 • D?niz k?nar?nda
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  D?niz k?nar?nda
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  8x21,5 sm
  ?l:
 • Etd
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Et�d
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  34x24 sm
  ?l:
 • D?niz k?nar?nda
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  D?niz k?nar?nda
  T?svir:
  Karton, ya?l? boya
  �l��l?r:
  17x8,5 sm
  ?l:
 • Me??d?
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Me??d?
  T?svir:
  Karton, ya?l? boya
  �l��l?r:
  13x17 sm
  ?l:
 • Natrmort
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Nat�rmort
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  32x23 sm
  ?l:
 • Model
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Model
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  37,5x19 sm
  ?l:
 • M?nz?r?
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  M?nz?r?
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  15x25 sm
  ?l:
 • K?ndd?
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  K?ndd?
  T?svir:
  Karton, ya?l? boya
  �l��l?r:
  18x25,5 sm
  ?l:
 • Qad?n
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Qad?n
  T?svir:
  Qrafika
  �l��l?r:
  20x29 sm
  ?l:
 • Cavan oqlan
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Cavan oqlan
  T?svir:
  Qrafika
  �l��l?r:
  28x20 sm
  ?l:
 • Qoa qad?n
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Qo�a qad?n
  T?svir:
  Qrafika
  �l��l?r:
  30x20 sm
  ?l:
 • ?air
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  ?air
  T?svir:
  Qrafika
  �l��l?r:
  28x19 sm
  ?l:
 • Oqlan kitab il?
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Oqlan kitab il?
  T?svir:
  Qrafika
  �l��l?r:
  28x18 sm
  ?l:
 • Cavan q?z
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Cavan q?z
  T?svir:
  Qrafika
  �l��l?r:
  21x19 sm
  ?l:
 • Ana v? u?aq
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Ana v? u?aq
  T?svir:
  Qrafika
  �l��l?r:
  27x19 sm
  ?l:
 • Fikirli q?z
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Fikirli q?z
  T?svir:
  Qrafika
  �l��l?r:
  23x14 sm
  ?l:
 • Boksu
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Boks�u
  T?svir:
  Qrafika
  �l��l?r:
  36x29 sm
  ?l:
 • Cavan q?z
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Cavan q?z
  T?svir:
  Qrafika
  �l��l?r:
  25x35 sm
  ?l:
 • Motosiklet il?
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Motosiklet il?
  T?svir:
  Qrafika
  �l��l?r:
  25x35 sm
  ?l:
 • Orkestr
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Orkestr
  T?svir:
  Qrafika
  �l��l?r:
  25x35 sm
  ?l:
 • ?ki n?f?r
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  ?ki n?f?r
  T?svir:
  Qrafika
  �l��l?r:
  20x35 sm
  ?l:
 • Bak? shb?ti
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Bak? s�hb?ti
  T?svir:
  Qrafika
  �l��l?r:
  25x35 sm
  ?l:
 • Fikirli q?z
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Fikirli q?z
  T?svir:
  Qrafika
  �l��l?r:
  25x35 sm
  ?l:
 • Qad?n canta il?
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Qad?n canta il?
  T?svir:
  Qrafika
  �l��l?r:
  25x35 sm
  ?l:
 • Arabada
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Arabada
  T?svir:
  Qrafika
  �l��l?r:
  25x35 sm
  ?l:
 • A?baz m?tb?xd?
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  A?baz m?tb?xd?
  T?svir:
  Qrafika
  �l��l?r:
  25x35 sm
  ?l:
 • C?hray? paltarda q?z
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  C?hray? paltarda q?z
  T?svir:
  Qrafika
  �l��l?r:
  25x35 sm
  ?l:
 • Qara paltarda q?z
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Qara paltarda q?z
  T?svir:
  Qrafika
  �l��l?r:
  25x35 sm
  ?l:
 • Motosikletin yan?nda
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Motosikletin yan?nda
  T?svir:
  Qrafika
  �l��l?r:
  25x35 sm
  ?l:
 • C?sar?tli adam
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  C?sar?tli adam
  T?svir:
  Qrafika
  �l��l?r:
  25x35 sm
  ?l:
 • Oturan qad?n
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Oturan qad?n
  T?svir:
  Qrafika
  �l��l?r:
  25x35 sm
  ?l:
 • ?dman? qiz
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  ?dman�? qiz
  T?svir:
  Qrafika
  �l��l?r:
  25x35 sm
  ?l:
 • Bak? shb?ti
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Bak? s�hb?ti
  T?svir:
  Qrafika
  �l��l?r:
  25x35 sm
  ?l:
 • R?SM HAQQINDA
  Ad:
  T?svir:
  �l��l?r:
  ?l: