22 may 1928-ci ild? Bak? ??h?rind?, Az?rbaycanda g�z a�?b. 1946-ci ild? ?.?zimzad? ad?na D�vl?t inc?s?n?t m?kt?bini bitirib. Sonra Leninqradda ?.E.Repin ad?na r?ssaml?q, heyk?ltara?l?q v? in?aat institutunda t?hsil al?b. 1958-ci ild?n 1969-cu il? q?d?r R?ssamlar ?ttifaq?n?n ?dar? Hey?tinin �zv� olub. 1967-ci ild?n 1969-cu il? q?d?r �� d?f? ??h?r ?uras?n?n s?dri se�ilib. 1970-2000 ill?r aras?nda Az?rbaycan M?d?niyy?t v? ?nc?s?n?t universitetind? d?rs deyib. 1970-ci ild? ?qtisadi Nailiyy?tl?r S?rgisinin g�m�? ordeni il? t?ltif olunub. 1969-cu ild? Az?rbaycan?n ?m?kdar r?ssam? ad?na layiq g�r�l�b. Nadir Qas?movun i?l?ri muzeyl?rd? v? ??xsi kolleksiyalarda-Az?rbaycanda, AB?-da Fransada, Almaniyada, T�rkiy?d?, ?spaniyada Bolqariyada, �exiyada saxlan?l?r. Nadir Qas?mov 10 mart, 2000-ci ild? Bak? ??h?rind? v?fat etmi?dir.

H?YAT HAD?S?L?R?
1928
Anadan olub
1946
?.?zimzad? ad?na d�vl?t inc?s?n?t m?kt?bini bitirib
1953
?.E.Repin ad?na r?ssaml?q, heyk?ltara?l?q v? in?aat institutunu bitirib
2000
V?fat edib
T?DB?RL?R
2008
Muzey m?rk?zi, Bak?, Az?rbaycan
1980
Kazan, Rusiya
1979
Moskva, Rusiya, Kaunas, Litva
1977
Bak?, Az?rbaycan
1976
Frunze, Q?r??z?stan
1967
Moskva, Rusiya, Kaunas, Litva
1961
Bak?, Az?rbaycan
1947
Respublika v? �mumittifaq s?rgil?rind? i?tirak edib.
Kolxozu
Kolxoz�u
K?tan, ya?l? boya, 50x117 sm
 • Kolxozu
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Kolxoz�u
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  50x117 sm
  ?l: