19 dekabr 1921-ci ild? Bak? ??h?rind? anadan olub.

1935-1939 � Az?rbaycan D�vl?t R?ssaml?q M?kt?bind? t?hsil al?b.

1949 � V.?.Surikov ad?na Moskva D�vl?t R?ssaml?q ?nstitutunu bitirib.

1955 � Az?rbaycan SSR ?m?kdar ?nc?s?n?t Xadimi ad?na layiq g�r�l�b.

1958 � SSR? R?ssamlar Akademiyas?n?n m�xbir �zv� se�ilib.

1958-1962 v? 1974-1979 �Az?rbaycan SSR Ali Sovetinin deputat? se�ilmi?dir.

1963 � SSR? Xalq R?ssam? f?xri ad?na layiq g�r�l�b.

1962 � �Bak?l?n?n g�zl?ri il?� kitab?n?n m�?llifidir.

1970 � C.Neru ad?na Beyn?lxalq m�kafat laureat? olub.

1988 � R?ssaml?q Akademiyas?n?n h?qiqi �zv� se�ilib.

Lenin ordeni, Oktyabr ?nqilab? ordeni v? Xalqlar Dostlu?u ordeni il? t?ltif edilib, SSR? Lenin M�kafat? laureat? olub.

Suveren Az?rbaycan?n �?stiqlal� ordeni il? t?ltif olunub.

Mikay?l Abdullayevin ?s?rl?ri o c�ml?d?n Madridd?, Milanda, Kiotoda s?rgil?nmi?dir. �Onun ?s?rl?ri d�nyan?n bir �ox muzeyl?rind? v? ??xsi kolleksiyalarda saxlan?l?r: �Tretyakov qalereyas?, Drezden qalereyas?, Az?rbaycan Milli ?nc?s?n?t Muzeyi, �Bak? D�vl?t R?sm qalereyas?, Bak? M�asir ?nc?s?n?t Muzeyi v? b.

21 avqust 2002-ci ild? Bak? ??h?rind? v?fat edib.

H?YAT HAD?S?L?R?
1921
Do?ulub
1949
V.?.Surikov ad?na Moskva D�vl?t R?ssaml?q ?nstitutunu bitirib.
2002
V?fat edib
T?DB?RL?R
1973
F?rdi s?rgi, Moskva, Rusiya;
1972
�Sovet Zaqafqaziyas?n?n inc?s?n?ti�, Manej m?rk?zi s?rgi salonu, Moskva, Rusiya;
1971
F?rdi s?rgi, Dehli, Hindistan;
1970
�Dost Hindistanda� f?rdi s?rgi, Moskva, Rusiya;
1969
F?rdi s?rgi, Bak?, Az?rbaycan;
1966-1967
F?rdi s?rgil?r, Berlin v? Leypsiq, Almaniya;
1960
�Rusiya Sovet R?ngkarl???� s?rgi, Paris, Fransa;
1958
F?rdi s?rgi, Moskva, Rusiya; Beyn?lxalq s?rgi, Br�ssel, Bel�ika;
1957
F?rdi s?rgil?r, Bak?, Az?rbaycan v? Moskva, Rusiya; Sovet r?ssamlar?n?n s?rgisi, Praga, �exoslovakiya;
1947-1951
�mumittifaq s?rgil?r, Moskva, Rusiya;
Da?lar
Da?lar
K?tan, ya?, 130*175
Bizim da?lar
Bizim da?lar
Qar???q, 73/133
Eskiz
Eskiz
Karton, ya?, 37?30,5
Nizami G?nc?vi
Nizami G?nc?vi
K?tan, ya?, 44x50 sm
1943
X?ms?. ?sg?nd?rin N?ab?nin q?bulunda oldu?u gn
X?ms?. ?sg?nd?rin N�?ab?nin q?bulunda oldu?u g�n
K?tan, ya?, 130?110
2005
X?ms?. Nizami
X?ms?. Nizami
Karton, ya?, 61?86,5
Xosrov ?ah
Xosrov ?ah
K?tan, ya?, 100?70
?sg?nd?rnam?
?sg?nd?rnam?
K?tan, ya?, 61?86
Xosrov v? ?irin
Xosrov v? ?irin
K?tan, ya?, 62?86
M?nz?r?
M?nz?r?
K?tan, ya?, 65?87
?sg?nd?r v? N?ab?
?sg?nd?r v? N�?ab?
Karton, ya?, 61*85
Nax?van da?lar?
Nax�?van da?lar?
K?tan, ya?, 80x110 sm
1980-ci ill?r
K?rpik?s?n
K?rpi�k?s?n
K?tan, ya?l? boya, 100?69
B?hram v? ?jdaha
B?hram v? ?jdaha
Karton, ya?l? boya, 74x69
Nax?van
Nax�?van
K?tan, ya?, 57x79 sm
1990-c? ill?r
M?nz?r?
M?nz?r?
K?tan, ya?l? boya, 130x76
Q?dim ??h?r
Q?dim ??h?r
K?tan, ya?l? boya, 70x63
Da?larda s?h?r
Da?larda s?h?r
K?tan, ya?, 142x190 sm
1990-c? ill?r
K?nd h?yat?. S?b?td? zm
K?nd h?yat?. S?b?td? �z�m
K?tan, ya?, 148*99,5
Yk aparan qad?nlar
Y�k aparan qad?nlar
K?tan, ya?, 120*90
 • Da?lar
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Da?lar
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  130*175
  ?l:
 • Bizim da?lar
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Bizim da?lar
  T?svir:
  Qar???q
  �l��l?r:
  73/133
  ?l:
 • Eskiz
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Eskiz
  T?svir:
  Karton, ya?
  �l��l?r:
  37?30,5
  ?l:
 • Nizami G?nc?vi
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Nizami G?nc?vi
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  44x50 sm
  ?l:
  1943
 • X?ms?. ?sg?nd?rin N?ab?nin q?bulunda oldu?u gn
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  X?ms?. ?sg?nd?rin N�?ab?nin q?bulunda oldu?u g�n
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  130?110
  ?l:
  2005
 • X?ms?. Nizami
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  X?ms?. Nizami
  T?svir:
  Karton, ya?
  �l��l?r:
  61?86,5
  ?l:
 • Xosrov ?ah
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Xosrov ?ah
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  100?70
  ?l:
 • ?sg?nd?rnam?
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  ?sg?nd?rnam?
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  61?86
  ?l:
 • Xosrov v? ?irin
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Xosrov v? ?irin
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  62?86
  ?l:
 • M?nz?r?
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  M?nz?r?
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  65?87
  ?l:
 • ?sg?nd?r v? N?ab?
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  ?sg?nd?r v? N�?ab?
  T?svir:
  Karton, ya?
  �l��l?r:
  61*85
  ?l:
 • Nax?van da?lar?
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Nax�?van da?lar?
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  80x110 sm
  ?l:
  1980-ci ill?r
 • K?rpik?s?n
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  K?rpi�k?s?n
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  100?69
  ?l:
 • B?hram v? ?jdaha
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  B?hram v? ?jdaha
  T?svir:
  Karton, ya?l? boya
  �l��l?r:
  74x69
  ?l:
 • Nax?van
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Nax�?van
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  57x79 sm
  ?l:
  1990-c? ill?r
 • M?nz?r?
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  M?nz?r?
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  130x76
  ?l:
 • Q?dim ??h?r
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Q?dim ??h?r
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  70x63
  ?l:
 • Da?larda s?h?r
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Da?larda s?h?r
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  142x190 sm
  ?l:
  1990-c? ill?r
 • K?nd h?yat?. S?b?td? zm
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  K?nd h?yat?. S?b?td? �z�m
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  148*99,5
  ?l:
 • Yk aparan qad?nlar
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Y�k aparan qad?nlar
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  120*90
  ?l: