7 avqust 1930-cu ild? Bak? ??h?rind? anadan olub.

1950 � ?. ?zimzad? ad?na Az?rbaycan R?ssaml?q m?kt?bini bitirib;

1955 � Litva D�vl?t R?ssaml?q ?nstitutunu bitirib;

1955 � Az?rbaycan R?ssamlar ?ttifaq?n?n �zv�d�r;

1964 � Az?rbaycan SSR ?m?kdar R?ssam? f?xri ad?na layiq g�r�l�b;

1967 � Az?rbaycan SSR Xalq R?ssam? f?xri ad?na layiq g�r�l�b;

1980 � SSR? D�vl?t m�kafat? laureat? olmu?dur;

1989 � SSR? Xalq r?ssam? f?xri ad?na layiq g�r�l�b;

2010 � Az?rbaycan?n �??r?f� ordeni il? t?ltif edilib;

1950-ci ild?n s?rgil?rd? i?tirak edir;

?s?rl?ri d�nyan?n bir ��x �lk?l?rind? d�vl?t v? ??xsi kolleksiyalarda saxlan?l?r;

8 iyun 2013-c� ild? Parisd? v?fat etmi?dir.

To?rul N?rimanb?yovun tablolar?ndak? milli folklorun ruhu il? canlanan fantasmaqorik d�nya Az?rbaycan?n ?n?n?vi t?sviri s?n?tin? xas olan fiqurativ-assosiativ simvollarla doludur. Onun ?s?rl?ri ??rq ?n?n?�iliyinin plastik ifad? dili il? q?rb m?d?niyy?tin? m?xsus olan t?svir sisteml?rinin sintezind?n yaran?r. Co?qun v? parlaq kolorist istedad?na malik olan bu r?ssam �z d�nyas?n? yaratma?? bacarm??d?r. H?min d�nyada yer v? kainat, adi hadis?l?r v? fantastika, madd? v? m?n?viyyat kimi materiyan?n m�xt?lif n�vl?ri m�r?kk?b harmonik tarazl?q atmosferind? qon?uluq edir. Onun tablolar? yer �z�nd?ki h?yat?n z?ngin �e?idli formalar? il? doludur v? bu formalardan h?r birinin �z maddi t?c?ss�m� vard?r. R?ssam?n ekspressionist r?sm �slubu kompozisiya m�st?visinin qurulu? t?rzind?, tablodak? forma v? ??yalar?n demormasiyaya u?ramas?nda, pardaq kontrast r?ngl?rd? �z ifad?sini tap?r. R?ssam maddi d�nyan?n x�susiyy?tl?rinin r?smini yaratmaqdan daha �ox, reall??? d?rind?n, hissiyyatla d?rk ed?r?k t?svir etm?k arzusundad?r.

To?rul N?rimanb?yovun tablolar?nda canlanan ??h?rl?rd?, g�y �z�nd?ki buruq-buruq buludlarda, ?ah? qalxm?? k�p�kl?n?n dal?alarda, g�l a�m?? a?aclar?n zil r?ngl?rind?, biri-birin? s�yk?nmi? evl?rd?n g?l?n yum?aq, il?q v? mehriban i??qda, adam dolu k��?l?rd?, m�?t?ril?ri raz? salmaq ���n �ayxanada ora-bura vurnuxan ofisiantlarda, pay?z r?ngl?rin? boyanm?? a?ac?n ba??ndak? yuvada balas?na yem ver?n qu?da h?yat qaynay?r. Onun tablolar? ?b?di h?yatla doludur, bu r?sml?r maraql? t?fsilatlarla dolu v? sev?-sev? n?ql edil?n uzun dastana b?nz?yir.

�Nar� qalereyas?n?n kolleksiyas?ndak? ��ayxana� silsil?sind?n olan r?sml?r? diqq?t etm?k t�vsiy? edilir. Bu tablolar?n ?sas orijinal personaj? ecazkar x�susiyy?tl?r? malik olan H?yat A?ac?d?r. H?min H?yat A?ac? sanki g�nd?lik d�nya reall???n?n ilahi reall??a �evrilm?sinin m�c?ssim?sidir, o ilahi reall??a ki, insanlara h?yat v? firavanl?q b?x? ed?n T?bi?tin ?b?diliyini v? d?yi?m?zliyini t?msil edir.

To?rul N?rimanb?yovun �Narlar� tablosu �Nar� qalereyas?n?n ?ld? etdiyi ilk ?s?r olaraq bu ??xsi kolleksiyan?n m�t?b?r simvoluna �evrildi. H?m b?r?k?ti, h?m d? h?yat?n �z�n� t?c?ss�m ed?n nar �z qal?n qab??? alt?nda qiym?tli nar d?n?l?rini gizl?tdiyi kimi, bu qalereya da inc?d?n-inc?y? toplad??? ?s?rl?rd?n ibar?t bu m?d?niyy?t x?zin?sini qoruyub saxlay?r.

Ke�?n ?srin 60-c? ill?rind? Az?rbaycanda r?smi s?viyy?d? q?bul v? t?sdiq edilmi? inc?s?n?t m?kan?n?n periferiyas?nda sovet ideologiyas?n?n t?lqin etdiyi t?sviri s?n?t prinsipl?rind?n f?rql?n?n novator r?ngkarl?q formalar? inki?af etm?y? ba?lad?. Bu c?r?yana sovet ideologiyas?n?n estetik meyarlar? il? ziddiyy?td? olan v? sosialist realizminin prinsipl?ri il? toqqu?an t?svir metodlar?ndan istifad? ed?n r?ssamlar qo?uldular. H?min r?ssamlar Ab?eron t?sviri s?n?t m?kt?binin banil?rin? �evrildil?r v? Sovet rejimi da??ld?qdan sonra inki?af ed?n yeni inc?s?n?t ���n z?ruri olan z?min haz?rlad?lar. Az?rbaycan r?ssamlar?n?n non-konformist pleyadas? s?ralar?nda ??r?f Murad?n, Cavad Mircavadovun, Tofiq Cavadovun, Rasim Babayevin, Kamal ?hm?dovun v? Gennadi Brijatyukun adlar?n? �?km?k laz?md?r.

H?YAT HAD?S?L?R?
1930
Do?ulub
1950
?. ?zimzad? ad?na Az?rbaycan R?ssaml?q m?kt?bini bitirib;
1955
Litva D�vl?t R?ssaml?q ?nstitutunu bitirib;
2013
D�nyas?n? d?yi?ib
T?DB?RL?R
1998
F?rdi s?rgi, Fransan?n M?d?niyy?t Nazirliyinin s?rgi zal?, Paris, Fransa;
1995
F?rdi s?rgi, YUNESKO-nun binas?nda, Paris, Fransa;
1992
�ingiz Aytmatovun i?tirak? il? f?rdi s?rgi, Luksemburq;
1989
F?rdi s?rgi, Alvares qalereyas?, Paris, Fransa;
1988
F?rdi s?rgi, ?nc?s?n?t qalereyas?, Sofiya, Bolqar?stan;
1983
F?rdi s?rgi, M?rk?zi qalereya, Belqrad, Yuqoslaviya;
1982
F?rdi s?rgi, M?rk?zi R?ssamlar Evi , Moskva, Rusiya;
1981
F?rdi s?rgi, M?rk?zi r?sm qalereyas?, ?tudqart, Bonn, K�ln, Aaxen;
1978
F?rdi s?rgi, Havana, Kuba;
1974
F?rdi s?rgi, Lvov, Ukrayna;
1972
Hindistana h?sr olunmu? f?rdi s?rgi, Dostluq evi, Moskva, Rusiya;
1972
F?rdi s?rgi, M?zk?zi s?rgi zal?, Viln�s, Litva;
1968
�SSR? muzeyl?rind?n ?edevrl?r�s?rgisi, Qrand-Pale, Paris, Fransa;
1967
F?rdi s?rgi, ??rq muzeyi, Moskva, Rusiya;
1965
F?rdi s?rgi, Praqa, Bratislava;
Gyayda pay?z
G�y�ayda pay?z
K?tan, ya?, 85x95 sm
2000-ci ill?r
Na??llar al?mind?
Na??llar al?mind?
Kardon/ya?, 100*70
ayxana
�ayxana
K?tan, ya?, 160x140 sm
2000-ci ill?r
Khn? Bak? haqq?nda xatir?l?r
K�hn? Bak? haqq?nda xatir?l?r
K?tan, ya?, 160*180
Ads?z
Ads?z
K?tan, ya?, 117*140
Komposiziya
Komposiziya
K?tan, ya?, 125x125 sm
1968
Gll?r
G�ll?r
K?tan, ya?, 79?97
Samovarla natrmort
Samovarla nat�rmort
K?tan, ya?, 140x120 sm
2000-ci ill?r
Bak?n?n pay?z k?si
Bak?n?n pay?z k��?si
K?tan, ya?, 138x119 sm
2000-ci ill?r
inar
�inar
K?tan, ya?, 99*90
Sevincli bir gn. Da?lar m?nz?r?sind? meyv?l?r.
Sevincli bir g�n. Da?lar m?nz?r?sind? meyv?l?r.
K?tan, ya?l? boya, 95x103
1995
??rq na??l?
??rq na??l?
K?tan, ya?, 230x240 sm
1987
 • Gyayda pay?z
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  G�y�ayda pay?z
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  85x95 sm
  ?l:
  2000-ci ill?r
 • Na??llar al?mind?
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Na??llar al?mind?
  T?svir:
  Kardon/ya?
  �l��l?r:
  100*70
  ?l:
 • ayxana
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  �ayxana
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  160x140 sm
  ?l:
  2000-ci ill?r
 • Khn? Bak? haqq?nda xatir?l?r
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  K�hn? Bak? haqq?nda xatir?l?r
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  160*180
  ?l:
 • Ads?z
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Ads?z
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  117*140
  ?l:
 • Komposiziya
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Komposiziya
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  125x125 sm
  ?l:
  1968
 • Gll?r
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  G�ll?r
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  79?97
  ?l:
 • Samovarla natrmort
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Samovarla nat�rmort
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  140x120 sm
  ?l:
  2000-ci ill?r
 • Bak?n?n pay?z k?si
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Bak?n?n pay?z k��?si
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  138x119 sm
  ?l:
  2000-ci ill?r
 • inar
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  �inar
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  99*90
  ?l:
 • Sevincli bir gn. Da?lar m?nz?r?sind? meyv?l?r.
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  Sevincli bir g�n. Da?lar m?nz?r?sind? meyv?l?r.
  T?svir:
  K?tan, ya?l? boya
  �l��l?r:
  95x103
  ?l:
  1995
 • ??rq na??l?
  R?SM HAQQINDA
  Ad:
  ??rq na??l?
  T?svir:
  K?tan, ya?
  �l��l?r:
  230x240 sm
  ?l:
  1987